จัดสรรเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จัดสรรเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 


จัดสรรงบประมาณปี2556


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง จัดสรรเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดทำแผนปฏิบัติการสถานศึกษาและการนำแผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติ (13/12/2555)

ดาวน์โหลดรายละเอียดทั้งหมด 
คลิกhttp://www.plan.obec.go.th/ewt_dl_link.php?nid=1065&filename=index

ขอบคุณข้อมูลจาก  --> 
ศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ. สำนักนโยบายและแผน สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 13 ธันวาคม 2555