รมว.ศึกษาธิการ มอบประกาศเกียรติคุณบุคคล หน่วยงาน และโครงการดีเด่นของชาติ ประจำปี 2555


เมื่อเวลา 08.30 น. ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีงานประกาศเกียรติคุณบุคคล หน่วยงานและโครงการดีเด่นของชาติ ประจำพุทธศักราช 2555 โดยนายพงษ์เทพ กล่าวว่า ในปีนี้มีจำนวน 6 ราย ซึ่งคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน และโครงการดีเด่นของชาติ ในคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ ได้คัดเลือกและได้นำผลงานและประวัติของผู้ได้รับการคัดเลือกเผยแพร่ไปยังหน่วยงานของภาครัฐ เอกชน ตลอดจนสถาบันการศึกษาต่างๆเพื่อให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายและเป็นแบบอย่างอันดีแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้ยึดถือเป็นแบบย่างในการประพฤติปฏิบัติสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ

นายธงทอง จันทรางศุ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า โครงการคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน และโครงการดีเด่นของชาติ ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2526 จนถึงปัจจุบัน โดยมีแนวทางพิจารณาและหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก คือ จะต้องเป็นผลงานดีเด่นของหน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ที่ได้กระทำจนเห็นผลงานเด่นชัด เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศ สามารถยึดถือเป็นแบบอย่างได้ ที่ผ่านมาคณะอนุกรรมการฯได้พิจารณาคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน และโครงการดีเด่นของชาติไปแล้วจำนวน 221 ราย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บุคคล หน่วยงาน และโครงการดีเด่นของชาติ จำนวน 6 ราย ได้แก่ 
1. สาขาพัฒนาสังคม ประเภทหน่วยงาน ได้แก่ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2. สาขาพัฒนาสังคม ประเภทโครงการ ได้แก่ โครงการฝึกอบรมเยาวชนสัมพันธ์ กองบัญชาการตำรวจนครบาล

3. สาขาพัฒนาเศรษฐกิจ ประเภทหน่วยงาน ได้แก่ บริษัท แปลนครีเอชั่นส์ จำกัด

4. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเภทบุคคล ได้แก่ รองศาสตราจารย์อภิชาต วรรณวิจิตร

5. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเภทโครงการ ได้แก่ โครงการพัฒนาเพาะเลี้ยงไรฝุ่น จากงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์อย่างยั่งยืน คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และ

6. สาขาเผยแพร่เกียรติภูมิของไทย ประเภทบุคคล ได้แก่ พลเรือตรีมงคล แสงสว่าง