สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เรียกบรรจุครู รายงานตัว 3 กันยายน 2555


สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เรียกบรรจุครู รายงานตัว 3 กันยายน 2555

เรียบเรียงโดยครูวันดี
 
ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ สพป.ชัยภูมิ เขต 1
 

 
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต 1 
 
เรียกบรรจุ โดยยืมบัญชีครูผู้ช่วยของ สพป.นครราชสีมา เขต 5 ดังนี้

กลุ่มวิชา พลศึกษา

 
 นายทวีวัฒน์  พรมสิงหา ลำดับที่สอบแข่งขันได้ตามบัญชีเดิม คือ ลำดับที่ 3
 ให้บรรจุและแต่งตั้ง   ลำดับที่ 1 ของ ชัยภูมิ  เขต 1 

กำหนดการรายงานตัวและเลือกสถานศึกษาเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้ง
วันที่  3  กันยายน  2555  เวลา  09.00 – 11.00 น. 
ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต 1  
อำเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ  

โดยให้นำเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการรายงานตัวมาแสดง  ดังนี้

          1. ปริญญาบัตร  และระเบียนแสดงผลการเรียน ฉบับจริง  พร้อมสำเนาภาพถ่าย จำนวน 2 ชุด
          2. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน ฉบับจริง  พร้อมสำเนาภาพถ่าย  จำนวน  2  ชุด
          3. บัตรประชาชน หรือบัตรอื่นที่ติดรูปถ่ายซึ่งทางราชการออกให้ ฉบับจริง  พร้อมสำเนาภาพถ่าย 
             จำนวน  2  ชุด
          4. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ฉบับจริง  พร้อมสำเนาภาพถ่าย  จำนวน  1  ฉบับ
          5. ใบรับรองแพทย์  ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน  ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคตาม กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค (พ.ศ.2549)      
          6. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายครั้งเดียวกันและถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 
             จำนวน  2  รูป  (ชุดปกติขาว)
          7. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ  ชื่อสกุล (ถ้ามี)  พร้อมสำเนาภาพถ่าย  จำนวน  2  ชุด
          8. บัตรประจำตัวผู้สอบแข่งขันได้
          9. อื่น ๆ (ถ้ามี)

รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่


ข้อมูลการติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑
ถ.สนามบิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
Admin : chaiyaphum11@hotmail.com