สพป.ชุมพร เขต 1 เรียกบรรจุครู รายงานตัว 27 สิงหาคม 2555


สพป.ชุมพร เขต 1 เรียกบรรจุครู รายงานตัว 27 สิงหาคม 2555

เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก เว็บไซต์กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ชุมพร เขต1

สพป.ชุมพร เขต1 เรียกบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้
ทุกวิชาเอก เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 
ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2555  ดังนี้
- วิชาเอกภาษาอังกฤษลำดับที่ 2 – 5
- วิชาเอกวิทยาศาสตร์ลำดับที่ 2 – 5
- วิชาเอกคอมพิวเตอร์ลำดับที่ 2 , 4 – 9, 11 – 12
- วิชาเอกประถมศึกษา ลำดับที่ 2 – 20
- วิชาเอกปฐมวัยศึกษา ลำดับที่ 2 – 7
- วิชาเอกสังคมศึกษา ลำดับที่ 2

กำหนดการรายงานตัว
รายงานตัวเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งในวันที่ 27  สิงหาคม  2555  
เวลา  09.00 – 09.30 น. ณ ห้องประชุมขุนกระทิง 1 ชั้น 3 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 

หากไม่ไปรายงานตัวตามวัน เวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์การบรรจุและแต่งตั้ง 
โดยให้นำเอกสารหลักฐานประกอบการรายงานตัว ดังนี้

1. ปริญญาบัตรและระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 3 ชุด
2. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมสำเนา จำนวน 4 ชุด
3. บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา จำนวน 4 ชุด
4. ใบรับรองแพทย์ ออกให้โดยสถานพยาบาลของทางราชการออกให้ไม่เกิน 1 เดือน ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549
5. เอกสารการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล พร้อมสำเนา จำนวน 3 ชุด (ถ้ามี)
6. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ

รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่

ข้อมูลการติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 
ต.ขุนกระทิง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
กลุ่มนโยบายและแผน โทร. 0-7757-6717 ต่อ 14 
โทรสาร 0-7757-6253 ต่อ 29 
e-mail : cpn1@obecmail.obec.go.th